28-716

$ 208.00

SINGLE VAC & AIR HOSE ASSY, 16 FT, UR700